preloader

We are preparing the site's content.
Meanwhile enjoy Our doggy :)

Általános adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1.1 Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat került bevezetésre cégünknél, mint C.D.C.G. Kft. (8073.Csákberény, Hősök tere 36. adószám: 12858831-2-07) továbbiakban: Adatkezelő (Szolgáltató), amely összhangban van az új Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) jogszabályi előírásaival. Ez tartalmazza cégünk által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveit és cégünk adatvédelmi és kezelési politikáját, amelyet a cégünk, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A ránk bízott személyes adatokat korábban is teljes körültekintéssel kezeltük, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak.

1.2 A jelen szabályzat a Felhasználók, által megadott Személyes adat kezelésének elveit tartalmazza. A szabályzat célja, hogy a cégünk által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén és cég számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

1.3 A szabályzat rendelkezéseinek kialakításakor cégünk különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően), a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit.

1.4 Ellenkező tájékoztatás hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a szabályzat hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

  1. Fogalom meghatározások

2.1 Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

2.2 Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.3 Adatkezelő: Aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.
A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül:
• C.D.C.G. Ingatlankezelő Kft, 8073.Csákberény, Hősök tere 36. nyilvántartja Fejér Megye Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 07-09-027554; adószáma: 12858831-2-07; a továbbiakban: „Adatkezelő” .
Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.
Adatkezelő főtevékenységi köre: Saját tulajdonú ingatlan adásvétele TEÁOR 68.10, egyéb tevékenységi körbe tartozik továbbá:  Egyéb szálláshely-szolgáltatás TEÁOR 55.90, Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetését végző, TEÁOR 68.20, Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése TEÁOR 82.30, Egyéb foglalás TEÁOR 79.90, Oktatást kiegészítő tevékenység TEÁOR 85.60, Médiareklám TEÁOR 73.12, Reklámügynöki tevékenység TEÁOR 73.11 saját honlap üzemeltetője, és a portfoliójába tartozó időszakosan megjelenő kiadványok kiadója, amely elsődlegesen kereskedelmi szolgáltatást végez, és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja saját web áruházán keresztül szolgáltatásának elérését.

2.4 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

2.5 Adatfeldolgozó: Az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel.

2.6 Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett honlap: www.catherinesvineyardcottages.com

2.7 Kiadvány(ok): A C.D.C.G. Kft. (Adatkezelő) által kiadott saját katalógus, szezonális
újságok és szezonális hírlevelek.

2.8 Szolgáltatás(ok): Adatkezelő által szervezett vevőtalálkozón való részvétel, Adatkezelő által üzemeltetett web oldalán megjelenő időszakos kiadványok, Adatkezelő által megjelenített álláshirdetések, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők honlapunkon.

2.9 Felhasználó: Az az egyéni vállalkozó, Betéti társaság, Korlátolt Felelősségű Társaság, Részvénytársaság, aki a szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi
3.1 és 3.2 pontban felsorolt adatait.

2.10 Munkavállaló az a természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

2.11 Potenciális munkavállaló: Az a természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett pozícióra jelentkezik. (Alkamazott)

2.12 Külső szolgáltató: Az Adatkezelő általi rendezvények, időszakos kiadványok megjelentetéséhez vagy a honlapunk, kiadványaink elérhetővé tételéhez, szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásunk biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

2.13 Szabályzat: Az Adatkezelő jelen adatkezelési szabályzata.

2.14 Adatmegsemmisítés: Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.15 Adattovábbítás: Ha az adatot meghatározott harmadik személy (Cég) számára hozzáférhetővé teszik; Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.16 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

2.17 Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

2.18 Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: Az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

2.19 Rendszer: az Adatkezelő és partnerei interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

 

III. A kezelt felhasználói személyes és céges adatok köre

3.1 Ha a Felhasználó az Adatkezelő honlapját látogatja, az Adatkezelő rendszere rögzítheti a Felhasználó:
IP címét, nevét, e-mail címét, telefonszámát, hírlevél feliratkozását, feliratkozáskori IP címet, webnapló keretében a www.catheirnesvineyardcottages.com-n belül meglátogatott tartalom azonosítóját, a látogató IP címét.

3.2 A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat:
Cég neve, a cég székhelye, céges és magán telefonszám, ügyvezető neve, kapcsolat tartó neve, szállítási cím, adószám, cégjegyzékszám, e-mail cím, nyitva tartás. Az Adatkezelőnél nyilvántartott ügyfél-azonosító szám.

3.3 Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére üzenetet (pl. e-mail) küld, telefonon felkeresi, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó címét, e-mail címét, telefonszámát, a kapcsolat tartó nevét és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

3.4 Az Adatkezelő a vele szerződéses jogviszonyban lévő partnereinél kezelheti a szerződő fél törvényes vagy meghatalmazott képviselőjének és a szerződéses kapcsolattartóinak a nevét, telefonszámát és e-mail címét, ami a szerződéskötéshez elengedhetetlen szükséges.

3.5 Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlap valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

  1. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

4.1 Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

4.2 Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, a készletnyilvántartó programja alkalmazásával a következő személyes adatokat kezelik:
Vásárlási szokások, forgalmi adatok, korábbi vásárlások adatai, folyamatban lévő rendelések, fizetési fegyelem, lejárt számlák, információk, márka szerinti forgalmi kigyűjtés.

4.3 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ide tartozik a Felhasználó IP-címe, az általa használt operációs rendszer és böngésző program típusa, azoknak az internetoldalaknak az adatai, ahonnan a Felhasználó eljutott az oldalra, és azok is, amelyeket az oldalon látogatott, valamint a látogatás ideje és időtartama. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő fér hozzá.

V. Az Adatkezelés célja, jogalapja

5.1 Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:
a) Online tartalomszolgáltatás;
b) A Cég üzleti tevékenyégével összefüggő kapcsolattartás,
c) A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás céljából;
d) A Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető Szolgáltatások) azonosítása;
e) A Cég internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása
f) Cégre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztika készítés
g) A Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
h) Egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
i) Statisztikák, elemzések készítése;
j) Közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél,)
k) Web áruház szolgáltatás esetén a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;
l) Adatkezelő Munkavállalóiról a jogszabályok által előírt nyilvántartások vezetése, bevallások és jelentések küldése,
m) Az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
n) A Felhasználók jogainak védelme;
o) Az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése
s) Az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének elősegítése.
A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Adatkezelő weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.
Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet személyes adatokat.
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használják fel.
t) Hatóságok felé való adattovábbítás a jogszabályi előírásoknak megfelelően. pl. Szigorú számadású nyomtatványok forgalmazásának lejelentése, adat azonosítás megküldése a Hatóság felé.

5.2 Amennyiben az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes és céges adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Amennyiben az Adatkezelés során a Felhasználók adatainak a továbbítására kerül sor, úgy a tájékoztatás kiterjed erre a tényre. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az Adatkezelő a Felhasználó által a honlapra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik.

A tartalomszolgáltatás keretében történő Adatkezelés jogalapja a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.
A különböző szolgáltatások igénybevétele esetén az Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, valamint a Felhasználó által létrehozott szerződés megkötése, illetve teljesítése, az Adatkezelőre irányadó jogszabályokban foglalt rendelkezések és az Adatkezelő marketing/értékesítési tevékenységének támogatása.
A Felhasználó, mint vásárló a honlapon történő regisztrációval vagy a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció és/vagy az igénybe vétel során megadott személyes és céges adatait az Adatkezelő (Szolgáltató) a megrendelés teljesítésére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja.

Az Adatkezelő által kiállított bizonylaton szereplő személyes (egyéni vállalkozó) vagy céges adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.

Felhasználó regisztrációjával hozzájárul, hogy a szolgáltatás igénybevétele érdekében az ehhez szükséges adatokat az Adatkezelő a rendszerébe rögzítse és azt kizárólag a meghatározott kereskedelmi célok érdekében használja.

5.3 Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető.
Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.4 A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről vagy jogi személyektől megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó munkavállalóinak adatai.) az érintett jogi személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

5.5 Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott személyes és céges adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy
a./ A megadott adatok és a hozzájárulások tőle származnak és a valóságnak megfelelnek és a cég képviseletére jogosult.
b./ A megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.
E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, az ezzel kapcsolatos felelősség őt terheli és Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

5.6 Adatkezelő a termékeinek továbbfejlesztése, a Szolgáltatások értékelése, javítása és bővítése céljából az általa kezelt adatokkal összefüggésben statisztikai elemzéseket végezhet, illetve azokról anonim statisztikákat készíthet. A statisztikai tevékenység során Adatkezelő az adatokat csak anonim módon használja fel, azokból az egyedi Felhasználó személye nem azonosítható. Az ezen tevékenység során keletkező, anonim statisztikai eredményeket Adatkezelő jogosult a szolgáltatásai fejlesztésére, illetve új szolgáltatások bevezetésére, továbbá meghatározott Felhasználóknak célzott online és hagyományos hirdetések, valamint hírlevelek küldése céljából felhasználni, illetve az anonim számszaki eredményeket harmadik személyek számára értékesíteni. Felhasználó az ilyen célból történő adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja.

  1. Az Adatkezelés elvei, módja

6.1 Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

6.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6.3 Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

6.4 Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.5 Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

6.6 A Felhasználó adatait csak a jogi személy képviseletére jogosult személy jogosult kiadni. Az ebből származó kárért Adatkezelő nem tehető felelőssé. Ennek kezelése Felhasználó felelőssége. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve az általa képviselt jogi személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.
Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő csak a cégkivonatban feltüntetett személytől fogad el ilyen irányú nyilatkozatot.

6.7 Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen szabályzatban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen szabályzatban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.
A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető céges vagy személyes adatait.

6.8 Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.9 Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.10 Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére személyes adatokat továbbít.

6.11 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő adatvédelmi kapcsolattartót jelöl ki.

 

Az adatvédelmi kapcsolattartó:
– neve: Vendel-Cserményi Lilia
– e-mail címe: info@catherinescottages.com
– telefonszáma: 06-70/250-5067

 

 

VII. Az Adatkezelések időtartama

7.1 Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolják.

7.2 A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

7.3 A Felhasználó által az Adatkezelő honlapján nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó az adott Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a személyes adatok törlését. Ez esetben a személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.
A Felhasználó által megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybevételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.
Marketing célból továbbá közvetlen üzletszerzésre megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó nem kéri azok törlését.

7.4 Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

7.5 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – ne legyenek összekapcsolhatók. Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat, illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

7.6 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

8.1 A Felhasználó kérheti, hogy bármelyik Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. (bejelentkezési jelszó vagy vevőkód megadásával.)
A Felhasználó által az adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott személyes adatok, szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon megtekinthetők. Ilyen tájékoztató az Adatkezelő honlapján található bejelentkezési segédlet melléklete is.
Az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételeit „ÁSZF.” megtalálja Adatkezelő honlapján a www.catherinesvineyardcottages.com web oldalon.
A „foglalás”hoz és a „kapcsolat”-hoz szintén az Adatkezelő honlapján talál segítséget.
Az Adatkezelő általános „Adatvédelmi irányelvei” szintén elérhetők és letölthetők a Adatkezelő honlapjáról a „Adatvédelem” menüpont alatt.
Ettől függetlenül a Felhasználó személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@catherinescottages.com e-mail címre küldött e-mailben, tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést a megkeresett Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.
A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

8.2 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését, különösen a Felhasználó által képviselt jogi személy adataiban való változások esetén.
Az Felhasználó által az adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott személyes adatok a szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes vagy céges adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8.3 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését.
A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatják a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

8.4 A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

8.5 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

8.6 A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás; vagy ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

  1. Adatfeldolgozás

9.1 Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a hírlevél címlistájában érintett e-mail címekhez jut hozzá. Az Adatkezelő a feladat teljesítéséhez kapott személyes adatokat a feladat teljesítésén kívüli célra nem használhatja és azokat az adott feladat teljesítését követően köteles megsemmisíteni.
Adatkezelő adatainak rögzítéséhez és tárolásához Adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az Adatfeldolgozók adatai:

Név: KBOSS.hu Kft. (Számlázz.hu)
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., e-mail: info@szamlazz.hu
Adatfeldolgozási feladat: Elektronikus számlázó rendszer üzemeltetője

Adószám: 13421739-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

 

Név: OTP Bank NYrt.
Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9., e-mail: informacio@otpbank.hu

Adószám: 10537914-4-44

Cégjegyzékszám: 01- 10-041585
Adatfeldolgozási feladat: POS terminál üzemeltetője, számlautalások kezelője

 

Név: Pixel Ranger Studió Kft.
Székhely: 2721. Pilis, Attila utca 37., e-mail: work@pixelranger.hu

Adószám: 24245896-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09 -161686
Adatfeldolgozási feladat: Weboldal fejlesztője- üzemeltetője

 

Név: PFR Kft.
Székhely: 8000. Székesfehérvár, Homonnai utca 26., e-mail: pfrkft@gmail.com
Adatfeldolgozási feladat: Könyvelést végző cég

Adószám: 11918592-2-07

Cégjegyzékszám: 07-09-006949

 

Név: Digithotel Online Foglalási Kft.
Székhely: 8272. Balatoncsicsó, Rozmaring utca 8., e-mail: support@digithotel.hu
Adatfeldolgozási feladat: NTAK és VIZA rendszer – üzemeltetője

Adószám: 24686341-2-19

Cégjegyzékszám: 19-09-518843

 

Név: Vipnet Bt.
Székhely: 8073. Csákberény, Bajcsy-Zsilinszky utca 88., e-mail: penzugy@vipnet.hu
Adatfeldolgozási feladat: Internetet biztosító cég

Adószám: 121105911-2-07

Cégjegyzékszám: 07-06-010736

 

9.2 Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

9.3 Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

9.4 Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

  1. Külső szolgáltatók

10.1 Az Adatkezelő a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.
A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

Az Adatkezelővel együttműködő web analitikai és hirdetés kiszolgáló Külső szolgáltatók:
Google Analytics

10.2 Fizetést biztosító Külső szolgáltatók
Adatkezelő az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásai, illetve a web áruház szolgáltatás biztosításához kapcsolódóan fizetést biztosító Külső szolgáltatókkal szerződik. A fizetést biztosító Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. cég név, adószám, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik, melyekről bővebb tájékoztatás az adott fizetést biztosító Külső szolgáltató honlapján érhető el.

 

 

 

Az Adatkezelővel együttműködő Külső szolgáltatók:

10.3 Szerződések teljesítésében közreműködő Külső szolgáltatók
Adatkezelő web áruház szolgáltatásának biztosításához, a tőle megrendelt termékek kiszállításához futárszolgálatot vesz igénybe, amely a számára átadott felhasználói személyes adatok vonatkozásában adatkezelőnek minősül. A szerződések teljesítésében közreműködő Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott személyes adatokat (pl. Cég név, Szállítási cím, telefonszám, e-mail, kapcsolat tartó neve, stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik, melyekről bővebb tájékoztatás az adott fizetést biztosító Külső szolgáltató honlapján érhető el.

Az Adatkezelővel együttműködő Külső szolgáltatók:

10.4 Egyéb Külső szolgáltatók
Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel egyik Adatkezelő sem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a honlaphoz, szolgáltatásokhoz hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan:

Facebook Ireland Inc.
Instagram LLC.

E Külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

  1. Adattovábbítás lehetősége

11.1 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általuk szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

11.2 Az Adatkezelő jogosult a Felhasználó erre vonatkozó kifejezett engedélye esetén, az engedélyben megjelölt személyes adatot az engedélyben megjelölt célból és időtartamban, az engedélyben megjelölt harmadik fél részére továbbítani. A továbbított adatok kezelésére a harmadik fél adatkezelési rendelkezései az irányadók.

XII. Az Adatkezelő Munkavállalóval és Potenciális Munkavállalóival valamint helyiségeinek látogatóival összefüggő adatkezelések:

12.1 Az Adatkezelő Munkavállalóiról az alábbi személyes adatokat kezeli: név, születési név, adóazonosító, TAJ szám, anyja neve, születési hely, idő, személyi ig. szám, állampolgárság, állandó lakcím, levelezési cím, bankszámlaszám, iskolai végzettség, ezt igazoló bizonyítvány száma, házastárs neve, házastárs születési neve, házastárs adóazonosítója, gyermek(ek) neve, gyermek(ek) adóazonosítója, gyermek(ek) TAJ száma, gyermek(ek) anyjának neve, gyermek(ek) születési helye, ideje, gyermek(ek) fogyatékossága.

12.2 Az Adatkezelő Munkavállalóit érintő adatkezelés célja az Adatkezelőt terhelő jogszabályi (nyilvántartási és bejelentési) kötelezettség teljesítése.

12.3 Az Adatkezelő Munkavállalóit érintő adatkezelés időtartamát az azt előíró jogszabályok határozzák meg

12.4 Az Adatkezelő Potenciális munkavállalóit érintő Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata. Az Adatkezelés célja Adatkezelő Potenciális munkavállalóinak toborzása, kiválasztása.

12.5 Adatkezelő Potenciális munkavállalója önéletrajza és egyéb jelentkezéshez szükséges dokumentumok Adatkezelőnek történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezése során megadott személyes adatait Adatkezelő a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja addig ameddig Felhasználó ehhez hozzájárulását nem vonja vissza, de legfeljebb az adott jelentkezéssel érintett pozíció betöltésétől számított 2 évig. Adatkezelő jogosult az Adatkezelő Potenciális munkavállalója által megküldött önéletrajzban és egyéb jelentkezéshez szükséges dokumentumokban írt személyes adatokat felhasználni a Potenciális munkavállaló Adatkezelőnél történő potenciális elhelyezkedését lehetővé tévő jövőbeni olyan helyzetben, amikor a Potenciális munkavállaló az Adatkezelő által létesíteni kívánt munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony betöltésére Adatkezelő megítélése szerint alkalmas lehet, abból a célból, hogy a személyes adatok lehetővé tegyék Adatkezelő ezen álláspontjának kialakítását és a Potenciális munkavállaló közvetlen megkeresését.

12.6 Adatkezelő vagyonvédelmi, vagy a munkaszerződés teljesítésével összefüggő okból az irodájában és helyiségeiben figyelő kamerákat működtet, illetve létesíthet. A kamerák képfelvételt készíthetnek, amelyeket Adatkezelő megtekinthet és felhasználhat vagyonvédelmi, vagy a munkaszerződés teljesítésével összefüggő okból. A felvételeket, ha azok nem kerülnek az e pontban írtak szerint felhasználásra azok elkészültétől számított 72 órán belül törölni kell.

XIII. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

13.1 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen szabályzatát egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

13.2 A Felhasználó Adatkezelő honlapjára való következő belépésével elfogadja a szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók további beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XIV. Jogérvényesítési lehetőségek

14.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is info@catherinescottages.com, e-mail címen, és az alábbi telefonszámon: 06-70/250-5067

14.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím:1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;

telefon:
+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

14.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Csákberény, 2019.01.01